I fokus

Förslag till ny bärighetsföreskrift

Trafikverket TRV 2017/114924 • 2018-05-07

Förslag till ny bärighetsföreskrift

Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, spelar en stor roll i svensk bytesbalans och är en viktig kugge i svensk handelsekonomi. Därför är det viktigt att vi på Mellansvenska Handelskammare lyssnar till våra medlemmar kring de frågor som man vill ha hjälp att lyfta gällande infrastruktur, kompetensförsörjning och hållbarhet. Vi behöver även arbeta för att undanröja hinder för deras verksamheter så att företagen kan arbeta, växa och utvecklas på ett smidigt sätt. Det är en förutsättning för att få våra län, Gävleborg och Dalarna, attraktiva och på så sätt skapa platser för människor att bo, leva och verka i vår region.
I Mellansvenska Handelskammaren har vi tre olika instanser där vi lyfter frågorna runt Infrastrukturen.

  • Den regional Trafikkommittén där företagen representerar sig själva och där Trafikverket och planläggare från Regionen deltar.
  • Bärighetrådet där vi samlas i större regionala samlingar och sammankallande är Trafikverket. Här representerar företagen en bransch.
  • Sedan träffas vi också i ett nationellt sammanhang tillsammans med andra regioner.

Följande remissyttrande kommer från Mellansvenska Handelskammarens Trafikkommitté i Gävleborg och Dalarna.

Sammanfattning

Trafikkommittén ställer sig positiva till införandet av nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs- och Dalarnas län men ser gärna en snabbare utbyggnadstakt än tidigare föreslag för BK4.

Kommentarer

Trafikkommittén ställer sig positiva till införandet av nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs- och Dalarnas län, men ser gärna en snabbare utbyggnadstakt än tidigare föreslag för BK4. Det finns en oro över hur införandet av BK4 kommer att påverka prioriteringar inom bärighetsanslaget vilket det kan finnas behov av fortsatt dialog kring när kommande nationella plan för transportsystemet har presenterats.
Införandet av BK4 innebär en effektivisering för näringslivet och användningen av transportsystemet.

BK4 tidigare, högre tempo och tydlig kommunikation

Det är angeläget att Trafikverket fokuserar på tempo och verkställande i denna satsning. Det tempo som ligger idag i nuvarande förslag är inte tillräckligt för att möta näringslivets behov. Men genom att påskynda beslutsprocessen, kommunicera en konkret tidsplan med genomförande av insatserna, skulle man skapa trygghet hos näringslivet som är kraftigt beroende av detta beslut.
Anledningen till det är att det är svårt för företagen att planera och budgetera för nya bilar till högre klassad väg.
Därför är vårt inspel här om tydlighet och kommunikation kring planer, oerhört viktigt och en nödvändighet för att minska osäkerheten som kan råda hos företagen och ge företagen möjlighet att planera tungt gods och råvaror som skall till och från industrierna på bästa effektiva sätt. Med tydlig kommunikation kring åtgärder och tidsplaner kan vi istället tillsammans stärka den samsyn som faktiskt råder runt de föreslagna vägarna.
För oss som län, region och kommun är det också viktigt, då våra län har så stora exportvärden ute på våra vägar med stora mängder av råvaror som skall fram till fabrikerna. Det är vägar där det förvisso är mindre trafikflöden, men där stora underhållsinsatser också är nödvändigt. Detta hänger helt ihop med bo leva verka.

Exempel;

Om ny klassning skulle gälla på befintliga föreslagna vägnät som redan idag klarar av klassningen, ex Avesta, Borlänge, Gävle skulle ett företag som SSAB med sina volymer bara kräva 50% av antalet transporter – Vad innebär det för oss hållbarhetsmässigt?
Lägg då till alla de andra företagen som har tunga transporter längst dessa vägar. Det visar tydligt att läns- och kommunöverskridande diskussioner om vägnät och godsflöden är oerhört viktig. Men att framförallt snabba på processen kring befintliga nät gällande BK4 skulle vara positivt nationellt för att nå de miljökrav som råder.

Slutligen

Vi tycker det är viktigt att se transportslagen som en enhet, inte som konkurrenter. Att man planmässigt arbeta med hängrännor inte stuprännor. Det är en önskan från våra medlemmar och viktigt för effektivisering av transportnätet och framförallt för ett hållbart transportnät.
Det hänger också starkt ihop med behovet av en mer uttalad samlad bild av strukturen kring samhällen, produktion, export och import.
Samverkan mellan län, kommun samt politiken är nödvändigt för att få långsiktiga planer och där samtalen med företagen är helt nödvändiga. Vi tycker att det är en fråga som ska och bör säkerställas.
Låt infrastrukturen värderas på samma långsiktiga sätt som energiuppgörelsen.
Cecilia Hed Malmström
Regionchef Mellansvenska Handelskammaren / Sakkunnig för Infrastruktur och Hållbarhet
/genom Trafikkommittén Dalarna och Gävleborgs-län