I fokus

Kompl. Samråds­underlag Väg 56

Diarienummer TRV 2013/64545 • 2017-02-17

Kompletterande samrådsunderlag Väg 56 Väg 56 Hedesunda-Valbo-Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län

Med anledning av det kompletterande samrådsunderlag, gällande väg 56, Hedesunda- Valbo/ Gävle, vill Mellansvenska Handelskammaren lämna följande synpunkter;
Vi förordar en alternativ sträckning, Häsbo med ny sträckning till Trafikplats E4 allra helst. I övrigt förordar vi alternativ 7.
Bakgrund till våra synpunkter är att den idag befintliga trafiken som går på väg 56 inte kommer att påverkas nämnvärt.
De alternativ som vi lämnar kommer också att underlätta för trafik och skapa möjligheter och arbetstillfällen.
Då den nuvarande väg 56 på sträckan mellan Hedesunda och Valbo, inte uppfyller de krav som ställs i förhållande till vägens funktioner, är det av största vikt att berörda vägavsnitt fokuserar på ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet.
Att det sedan planeras och verkställs enligt övergripande mål för svensk transportpolitik (Funktionsmålet och Hänsynsmålet), den nya bärighetsklassen (BK4) samt nationella miljömålen ser vi som en förutsättning för vårt läns utveckling och framtid.
Cecilia Hed Malmström Regionchef ansvarig infrastruktur/ genom
Andreas Garp VD Mellansvenska Handelskammare