CORONA

Samlad information angående Corona

Omställningscheck

Region Gävleborg avsätter 15 miljoner kronor till en omställningscheck för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Läs mer här:

Region Dalarna erbjuder drabbade företag möjligheten att få bidrag till extern konsulthjälp för max 20 000 kronor per insatsområde. Läs mer här:

Arbetsgivaravgifter

Regeringen har beslutat om att tillfälligt nedsätta arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

Källa: Regeringen

Regeringen skjuter till 125 nya miljarder till svenska företag i lån och lånegarantier. 

  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.
  • Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.

Källa: Regeringen

Extra ändringsbudget

Den 11 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en extra ändringsbudget för 2020. Den 16 mars berättade regeringen om nya satsningar som kommer ingå i den budgeten. Regeringen avser att överlämna propositionen om extra ändringsbudget till riksdagen den 19 mars.

Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget i två månader mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Källa: Regeringen

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Källa: Regeringen

Ett nytt system för korttidspermittering införs

  • Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där staten tar en tredjedel av kostnaden. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen (upp till en lön på 44 000 kr).
  • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
  • Ansökan öppnas den 7 april och regelverket gäller från och med 16 mars till slutet av 2020. Källa: Tillväxtverket

Likviditetsförstärkning via skattekontot föreslås

  • Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.
  • Regelverket är inte klar än, men redan nu ger Skatteverket möjlighet till anstånd för inbetalning av skatt för företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset. Betalningsproblemen ska vara tillfälliga och företaget ska kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut. Källor: Regeringen och Skatteverket

 Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Källa: Riksbanken

Politisk lägesrapport

Mellansvenska Handelskammaren samlar in information för en samlad bild av näringslivets utmaningar och påfrestningar och rapporterar den direkt till bland annat Handelsministern. Läs mer om enkätsvar och mötena här.

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

_ANS2423

Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel, ett mycket stort nätverk och goda relationer med flera svenska Handelskamrar runt om i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund