I fokus

Vi tog med oss företagens perspektiv till riksdagen  

Den 6 mars anordnade vi ett seminarium i Riksdagen tillsammans med INFRAM – infrastruktur för framtiden. Vi satte fokus på infrastrukturens betydelse för Sveriges midja, en grundförutsättning för att människor och gods ska kunna transporteras mellan norra och södra Sverige och från våra medlemsföretag ut i världen.   

Våra medlemsföretag tar ett stort ansvar med hållbara investeringar men kan inte göra det själva, och i det är kommande infrastruktursatsningar av stor vikt. Vi anordnade det här seminariet eftersom det är viktigt att i den långsiktiga planeringen av Sveriges infrastruktur även få med företagens perspektiv, och hur det hänger ihop med den gröna omställningen och vår konkurrenskraft”, säger Roza Güclü Hedin, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.  

Vi kan inte banta bort mer av Sveriges midja när det kommer till infrastruktur, det vore förödande för hela Sverige. Både industrin och besöksnäringen behöver det här”, säger Sofia Berglund Infrastruktursstrateg Infram.

Den positiva utvecklingen som sker inom industrin och den starkt växande besöksnäringen ställer utökade krav på vår transportinfrastruktur. Hur ska medlen för transportinfrastruktur användas på bästa sätt för att näringslivet ska bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och därmed säkra vårt välfärdssamhälle? Varför är stråkperspektivet från norra till södra och västra till östra Sverige viktigt? Ur olika perspektiv gav företrädare från näringslivet och besöksnäringen sin bild av vad som krävs av transportinfrastrukturen för att dessa världsledande näringar ska fortsätta utvecklas hållbart och bidra till Sveriges välstånd. 

Svenska företag har en unik möjlighet att bidra till den globala omställningen och bidra till svensk välfärd. Det är viktigt att fokusera på är att transporter är ett medel för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till minskad inflation”, säger Ted Lundström Ovako och ordförande i Näringslivets Transportråd.

Nationella planen är jätteviktig, och här konkurrerar transportslag med varandra. Det är olyckligt eftersom det håller ihop. Vi måste utveckla järnvägen och vägnätet på samma gång, för vägnätet är undermåligt idag”, säger Pär Bondemark VD Maserfrakt.

Nämnda företag är också medlemmar i Mellansvenska Handelskammarens Transportråd som bidragit med värdefull input på de utmaningar de står inför på kort sikt och på längre sikt kopplat till infrastrukturen nationellt och i regionen.