I fokus

Återhämtningen kräver ett starkt ledarskap

Anmäl dig till frukostseminarium 30 juni!

Välkommen den 30 juni då vi bjuder in till ett digitalt seminarium på temat Återhämtningen!

Debattartikel:

Under våren så har de kortsiktiga åtgärderna varit i fokus, både när det gäller att minska smittspridningen och i att komma med snabb hjälp till vårt näringsliv. Det har såklart varit helt rätt väg att gå. Samtidigt är det nu viktigt att tänka på de mer långsiktiga ekonomiska konsekvenserna som även de har en stark påverkan på folkhälsan och på vår industri. Därför måste vi påbörja arbetet för en återhämtning som är hållbart ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Under pandemin har vi sett att det är möjligt att snabbt hitta breda politiska överenskommelser i stora frågor. Vi upplever även att samverkan mellan politiken, näringslivet och andra samhällsaktörer har stärkts under våren. Det är hoppingivande om vi tänker på de stora samhällsutmaningarna som vi fortfarande har framför oss. För oss är det självklart att den återhämtningen som nu behövs även ska ta sikte på dessa utmaningar och påskynda en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Dalarna och Gävleborg är två regioner med en stark industri som har stor betydelse för hela Sverige. Vår stålindustri ligger i framkant för att minska koldioxidutsläppen, med en tydlig ambition att tillverka fossilfritt stål. Vår skogsindustri visar vägen för hållbar produktion och har en viktig roll i att ersätta plastprodukter med en hållbar skogsråvara och producera byggmaterial som binder koldioxid.

Att stärka konkurrenskraften för näringslivet är därför en viktig del om vi ska lyckas möta de stora samhällsutmaningar som väntar i det ”nya normala”. Utifrån det ser vi tre saker som viktiga för en hållbar återhämtning där det blir viktigt att vi alla tar ett stort ansvar, både på global, nationell, regional och individuell nivå.

  • Vi är en exportstark region som är bland annat är beroende av att den inre marknaden i Europa fungerar. Därför är det bra att godsflöden över landsgränserna har fungerat även under Coronakrisen. Samtidigt finns det anledning att vara orolig över växande protektionistiska tendenser, samt potentiella handelshinder som Brexit exemplifierar. Det vi kan se är att de globala utmaningarna kräver mer frihandel och mer internationellt samarbete. Sverige måste därför ta ledning i att stärka och återuppbygga det europeiska och globala samarbetet.
  • Vår industri behöver effektiva transporter och fungerande energiförsörjning. Ökade investeringar i järnvägen och elektrifiering av alla trafikslag med hjälp av vätgas, elvägar och laddinfrastruktur är avgörande för en grön omställning. Dessutom kan investeringar i transport och energiinfrastruktur både skapa arbetstillfällen här och nu, samtidigt som de förstärker näringslivets konkurrenskraft mer långsiktigt.
  • Vi behöver ta hand om våra företags medarbetare. Väldigt många påverkas direkt just nu genom permitteringar och varsel. Samtidigt har vi fortfarande brist på många nyckelkompetenser. Det är viktigt att vi inom näringslivet tittar på vad vi kommer att behöva i framtiden och i samverkan med utbildningsväsendet och myndigheterna samverkar kring hur vi bäst kan stärka kompetenserna som vi behöver i framtiden.

För att lyckas med detta är det avgörande med ett starkt ledarskap i politiken, näringslivet, de enskilda företagen men kanske framförallt att vi alla tar ett stort individuellt ansvar för en så snabb och stark återhämtning som möjligt.

Andreas Garp,
070 385 75 35
VD, Mellansvenska Handelskammaren Antti Vainio
070 626 77 65
näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammaren