I fokus

Nu är det inlämnat!

Mellansvenska Handelskammarens remissvar till den framtida infrastrukturpropositionen har nu lämnats över och det är framför allt tre områden som vi tillsammans med våra medlemsföretag vill lyfta:

  • För näringslivet i vår region är god tillgänglighet och infrastruktur avgörande för deras konkurrenskraft Det behövs en helhetssyn på infrastrukturplanering som tar hänsyn till hela värdekedjan och främjar tillgänglighet, robusthet och redundans i transportsystemet. Alla transportslag är viktiga.

  • Regeringen behöver ge transportföretagen tydliga förutsättningar för de ska kunna planera omställningen av industrins tunga transporter på väg. Det är avgörande att investera i utbyggnaden av BK4-nätet för tyngre och längre fordon samt en utbyggd infrastruktur för tankning och laddning, tillsammans med teknologisk utveckling. Endast genom att säkerställa förutsägbarhet kan denna omställning ske effektivt.

  • Finansieringen i den nationella planen bör beakta det stora investeringsbehov som finns i landet sett till ökad trafikmängd och eftersatt underhåll, kommande plan bör öka ramen med minst 20 procent för att möta behoven för tillförlitlig och tillgänglig persontrafik och väg/järnväg/sjöfart.

    Läs mer om vårt opinions- och näringspolitiska arbete här.