I fokus

Pressmeddelande: Oro över bristande infrastrukturinvesteringar

Trafikverket presenterade på tisdagen ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande tolvårsperioden. Mellansvenska Handelskammaren representerar regionens näringsliv i infrastrukturfrågorna och är orolig över att de föreslagna investeringar inte räcker till för att möta framtidens behov.

– Industrin och besöksnäringen gör jättestora investeringar som kommer att skapa arbetstillfällen och bidra till välfärden i vår region. Nu riskerar vi att infrastrukturen formar en flaskhals som hindrar den utvecklingen, säger Antti Vainio, som är ansvarig för näringspolitik på Mellansvenska Handelskammaren.

Infrastrukturen är en avgörande fråga för länets konkurrenskraft och det finns stora behov att öka underhållet av vägar och järnvägar, men också att göra nya investeringar i att öka kapaciteten i transportsystemet.

– För företag i vår region är det väldigt viktigt att infrastrukturen möjliggör en effektiv och smidig arbetspendling som underlättar kompetensförsörjningen, att industrin har tillgång till konkurrenskraftiga godstransporter och att besöksnäringen kan växa och ta emot alla som vill semestra här, säger Antti Vainio.

I förslaget från Trafikverket tar kostnadsökningarna för planerade investeringar upp en stor del av investeringsutrymmet. Även de planerade höghastighetsjärnvägarna mellan storstäderna tar upp en stor del av nya investeringar.

– Industrin i norra och mellersta Sverige investerar över 1070 miljarder kronor de kommande åren. Det kommer att ha en positiv effekt för hela Sverige. Därför bör staten investera mer i de viktiga stråken norrut, som dubbelspår på ostkustbanan och ökat kapacitet genom Bergslagen, istället flyttas viktiga satsningar nu fram i tiden, säger Antti Vainio.

Trafikverkets förslag på investeringar kommer att skickas ut på remiss. Det är regeringen som fattar slutgiltiga beslutet under sommaren 2022. Mellansvenska Handelskammaren kommer att fortsätta dialogen med medlemsföretagen, regeringen och andra beslutsfattare för att få till ökade investeringar som gynnar utvecklingen i Dalarna och Gävleborg.