I fokus

“Tillgången till fossilfri el måste säkras”

Mellansvenska Handelskammaren skriver tillsammans med medlemsföretagen Hitachi ABB Power Grids, Outokumpu Stainless, Sandvik Materials Technology, Ovako, Rottneros, Gävle Hamn och Bergkvist Siljan om det högaktuella ämnet elförsörjning och vad det kan få för konsekvenser för den hållbara utvecklingen i Dalarna och Gävleborg. 

De senaste veckorna har debatten om Sveriges elförsörjning återigen aktualiserats. Effektbristen har redan tidigare varit ett hinder för nyetableringar i södra delen av landet och de senaste veckorna har höga elpriser tvingat industrier att reducera ner sin verksamhet. Samtidigt har vi norr om Dalälven varit relativt skonade från dessa problem. Säker tillgång på i stort sett fossilfri el har varit en förutsättning för att vår region blivit en stark industriregion som fortsätter locka stora etableringar.

Dalarna och Gävleborg är en region med en stark industri som ligger i framkant gällande högteknologisk och hållbar produktion. För vår industri är lågt koldioxidavtryck en stor fördel i den hårda globala konkurrensen. För att vi ska fortsätta dra nytta av den fördelen behöver vi säkra en fortsatt säker och tillförlitlig tillgång på fossilfri el. I den utvecklingen behöver politiken ta till alla tillgängliga lösningar.

Vi behöver ta vara på alla tillgängliga fossilfria energikällor istället för att ställa dem mot varandra. Politiken på nationell nivå behöver värna om den planerbara elproduktionen samtidigt som kommunerna behöver se till att nya etableringar av förnybar energiproduktion kan möjliggöras på lämpliga platser. I vår region har vi särskilt goda möjligheter att nyttja el från förnybara energikällor i vätgaslösningar som kan bidra till att skapa en fossilfri stålindustri och transportsektor.

Energiomställningen ställer nya krav på elnätet som behöver fungera på andra sätt när mängden förnybar energi ökar. För att säkra elförsörjningen behöver även överföringskapaciteten öka och det kräver investeringar i elnätet. Sveriges elnät behöver modern, digital teknik och vi måste fortsätta utveckla hållbara energilager som gör att användare har en fortsatt tillförlitlig energiförsörjning när vi går över till mer förnybara energikällor och ökar vår elanvändning. Den stora utmaningen med elnätet handlar dock inte om pengar utan om att tillståndsprocesserna drar ut över flera år. I dag kan det ta uppemot tio år för nya elnät att komma på plats, det är alldeles för lång tid om vi ska klara våra klimatmål. Elektrifieringen av samhället sker här och nu och kraftfulla förslag från regeringen på området måste komma så snart som möjligt. Tillståndsprocesserna är långa och oförutsägbara även för nyetablering av energiproduktion och för industrier som vill implementera nya lösningar som kan minska utsläppen.

Det är avgörande för hela Sveriges konkurrenskraft att vi ska fortsätta ligga i framkant och implementera nya hållbara tekniska lösningar som säkrar industrins elektrifiering och klimatomställning. Därför borde det finnas en större politisk vilja att hitta gemensamma lösningar. Tekniken för att skapa ett hållbart och stabilt elsystem finns redan idag och med rätt investeringar och beslut kan vi tillsammans skapa arbetstillfällen här och nu, säkra industrins konkurrenskraft mer långsiktigt och samtidigt klara klimatomställningen. Det är bra för vår region och det är bra för Sverige.

Antti Vainio, Vice VD, Mellansvenska Handelskammaren

Tobias Hansson, Tobias Hansson, Senior Vice President, Hitachi ABB Power Grids

Pål Åström, Senior Vice President, Outokumpu

Göran Björkman, VD, Sandvik Materials Technology

Göran Nyström, Executive Vice President, Ovako

Lennart Eberleh, VD, Rottneros

Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn

Tom Wallén, Platschef, Bergkvist Siljan

Läs mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här.