I fokus

Företagen: “Förbättringar krävs i regionens vägar och järnvägar”

Infrastrukturen är mycket viktigt för företagens konkurrenskraft. Det visar Mellansvenska Handelskammarens kvalitativa enkät som besvarats av företag i Gävleborg och Dalarna.
– Det här gör oss än mer bestämda i att investeringar på infrastruktur behöver öka för att stärka vår regions konkurrenskraft , säger Antti Vainio, vice VD och ansvarig för näringspolitik på Mellansvenska Handelskammaren.

Svaren visar tydligt hur viktig infrastrukturen är då 80 procent av de svarande tyckte att infrastrukturen är viktig (29 %) eller mycket viktig (51 %) för deras konkurrenskraft, men också att företag ser stora brister både i vägnätet och järnvägar som kan ha en negativ påverkan på konkurrenskraften. Omkring hälften var missnöjda med både väg- och järnvägsnätet.

I fritextsvaren i enkäten framkommer tydligt tre områden där infrastrukturen har stor påverkan på konkurrenskraften:

  • De svarande företag ser en tydlig koppling mellan restider vid arbetspendling och hur det påverkar företagens möjlighet till kompetensförsörjning, då långa restider försvårar rekrytering och tillsättande av rätt kompetens.
  • För besöksnäringen visar enkäten exempel på att det kan vara helt avgörande att resenärerna kan ta sig till besöksmålen på ett smidigt och enkelt sätt.
  • Godstransporternas betydelse för näringslivet var stort, det handlar framförallt om industrins transporter, men även leverans av varor till restauranger, privatpersoner och butiker.

När det gäller önskade åtgärder från företagen för att förbättra infrastrukturen och i förlängningen stärka konkurrenskraften så ser vi tre saker som sticker ut i enkätsvaren:

  • Kortare restider genom mötesseparering och höjda hastigheter. Många företagare tar upp väg 70 i Dalarna och väg 83 i Hälsingland som viktiga att förbättra.
  • När det gäller järnvägen ser företagen brister i kapaciteten på Ostkustbanan som ett problem som påverkar kompetensförsörjningen. Flera företag i till exempel Hudiksvall talar om betydelsen av dubbelspårsutbyggnad för att göra det lättare att rekrytera personal från närliggande kommuner och för att göra affärsresor. I Dalarna finns det ett stort engagemang för flera järnvägar där framförallt sticker Dalabanan ut i de inkomna svaren.
  • Regionens företag inom industrin vill se mer effektiva godstransporter, bland annat efterfrågas förstärkning av hela vägnätet för att klara av tyngre lastbilar. Industrin efterfrågar även bättre möjligheter för omlastning till järnväg och sjöfart och här är timmerterminalen i Ljusdal en viktig fråga som skulle både förbättra skogsindustrins konkurrenskraft men också minska lastbilstransporterna på några av länets mest högtrafikerade vägar.

– Det här är enormt värdefullt för oss i vårt fortsatta arbete att lyfta till riksdagen och regeringen som nu kommer fatta viktiga beslut om framtida infrastrukturinvesteringar, säger Antti Vainio.

Mellansvenska Handelskammaren vill också passa på att tacka alla företag som tagit sig tid att svara och hälsa varmt välkomna till det digitala seminariet den 16 april “Infrastrukturens betydelse och framtid”.