I fokus

Handelskammarens kommentar på infrastrukturpropositionen

Infrastrukturen är en avgörande fråga för länets konkurrenskraft och det finns stora behov att öka underhållet av vägar och järnvägar, men också att göra nya investeringar i att öka kapaciteten i transportsystemet.

För företag i vår region är det jätteviktigt att infrastrukturen möjliggör en effektiv och smidig arbetspendling som underlättar kompetensförsörjningen, att industrin har tillgång till konkurrenskraftiga godstransporter och att besöksnäringen kan växa och ta emot alla som vill semestra här.

Det är därför positivt att regeringen idag föreslog en ökning av investeringsramarna med 21 procent. Men infrastrukturpropositionen lämnar också många frågetecken och kommer att kräva hårda prioriteringar.

  • Det är bra att man kommer att fullfölja de investeringar som finns med sedan tidigare. Det innebär bland annat dubbelspår på Ostkustbanan. Men det finns ett behov att kunna investera mer i norra och mellersta Sverige där industrin och besöksnäringen växer och skapar nya möjligheter och arbetstillfällen.
  • Drift och underhåll på järnväg ökar. Det är bra, vi behöver kunna lita på att vi kommer fram i tid, men det är också avgörande för industrin som vill använda järnvägen för sina godstransporter.
  • Det är bra att även vägunderhåll får ökade medel. I vår region är vi väldigt beroende av vägtransporter och det finns framförallt ett behov att höja kvalitén av vägarna. Även här kommer det dock handla om prioritering och vi hoppas att de här pengarna kommer till nytta här.
  • Det är oroväckande att utbyggnaden av nya stambanor kommer att genomföras inom den ekonomiska ramen. Det finns en risk att det kommer att ta upp medel från andra viktiga satsningar.

Läs artikeln i Gefle Dagblad där Antti Vainio kommenterar infrastrukturpropositionen ur ett regionalt perspektiv här.

Lär mer om Mellansvenska Handelskammarens opinionsarbete här och kontakta Antti Vainio här.